fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngäng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ŋæŋ plumps/cac0a6a6-454c-4346-be73-c21ae5f3ea73.mp3
'ìnglìsì: stomach
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (10. März 2010)
schott.blogs.nytimes.com

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngäng DU dual / dual numbers
pxe·ngäng TRI trial / trial number
ay·ngäng PL plural
fì·ngäng DEM these {noun} (singular)
fay·ngäng DEM PL these {noun plural}
tsa·ngäng DEM that {noun} (singular)
tsay·ngäng DEM PL those {noun] (plural)