căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tìftang si (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): tɪ.ˈftaŋ si plumps/fe9477cb-d0a6-45ab-b8e1-2969bb551559.mp3
Romania: opri (pe cineva)
English: stop (someone)
Sursă: Frommer (2.2.2011)
forum.learnnavi.org

Exemple de Affixe

tìftang s·am·i PST Preterit
tìftang s·ìm·i PST Nuperitiv
tìftang s·ìy·i FUT Previitor
tìftang s·ay·i FUT Viitor
tìftang s·ol·i PFV Perfectiv
tìftang s·er·i IPFV Imperfective
tìftang s·iv·i SJV Subjonctiv
tìftang s·eiy·i LAUD Ameliorare
tìftang s·äng·i PEJ Peiorativ