fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ta (adposition)

lì'upam (IPA): taplumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3
'ìnglìsì: from (locative)
since (temporal with words of time)
aysna'o: places / place descriptions time / descriptions of time
tsim: ASG; forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)

sìkenong