fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsmuke (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsmu.kɛ plumps/e921e8fe-d704-4c69-af02-1bc0ac7b65f7.mp3
'ìnglìsì: sister
aysna'o: sociology
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·smuke DU dual / dual numbers
pxe·smuke TRI trial / trial number
ay·smuke PL plural
fì·tsmuke DEM these {noun} (singular)
fay·smuke DEM PL these {noun plural}
tsa·tsmuke DEM that {noun} (singular)
tsay·smuke DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

tsmuk sibling
tsmukan brother
tsmuktu sibling