fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìvosing (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.vo.ˈsɪŋplumps/8cc13342-1912-4768-ace0-b2d846b3f5c3.mp3
'ìnglìsì: December
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)