fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ral (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾal
'ìnglìsì: meaning (logical or literal sense)
sense
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

hemlì'uviyä sìkenong

me·ral DU dual / dual numbers
pxe·ral TRI trial / trial number
ay·ral PL plural
fì·ral DEM these {noun} (singular)
fay·ral DEM PL these {noun plural}
tsa·ral DEM that {noun} (singular)
tsay·ral DEM PL those {noun] (plural)