fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

poan (personal pronouns)

lì'upam (IPA): po.ˈan plumps/2a76e5cc-0248-4f70-95d0-1cae87ed1e21.mp3
'ìnglìsì: he
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

lì'uä sna'o

peyä his (gender neutral)
her (gender neutral)
po he (genderless)
she (genderless)
poe she