fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lertu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɛɾ.tuplumps/e47e378d-c185-423f-bfe0-50a194c4fa0c.mp3
'ìnglìsì: colleague
co-worker
tsim: Taronyu's Dictionary 10 => Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·lertu DU dual / dual numbers
pxe·lertu TRI trial / trial number
ay·lertu PL plural
fì·lertu DEM these {noun} (singular)
fay·lertu DEM PL these {noun plural}
tsa·lertu DEM that {noun} (singular)
tsay·lertu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong