fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txìm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼɪmplumps/7f9d99f5-85c9-48ac-896f-59a2c7c7b639.mp3
'ìnglìsì: butt
rear end
ass
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tìm DU dual / dual numbers
pxe·tìm TRI trial / trial number
ay·tìm PL plural
fì·txìm DEM these {noun} (singular)
fay·tìm DEM PL these {noun plural}
tsa·txìm DEM that {noun} (singular)
tsay·tìm DEM PL those {noun] (plural)