fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tireaioang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋplumps/4195cf52-883c-4cd9-9e21-8eff62af532e.mp3
'ìnglìsì: spirit animal
aysna'o: mythology

hemlì'uviyä sìkenong

me·sireaioang DU dual / dual numbers
pxe·sireaioang TRI trial / trial number
ay·sireaioang PL plural
fì·tireaioang DEM these {noun} (singular)
fay·sireaioang DEM PL these {noun plural}
tsa·tireaioang DEM that {noun} (singular)
tsay·sireaioang DEM PL those {noun] (plural)