fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkinplumps/010aa35d-11e2-45b8-919f-7aa78b0938ca.mp3
'ìnglìsì: need

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkin DU dual / dual numbers
pxe·sìkin TRI trial / trial number
ay·sìkin PL plural
fì·tìkin DEM these {noun} (singular)
fay·sìkin DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkin DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkin DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong