fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pätsì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpæ.͡tsɪ
'ìnglìsì: badge
aysna'o: battle / war loan words
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

hemlì'uviyä sìkenong

me·fätsì DU dual / dual numbers
pxe·fätsì TRI trial / trial number
ay·fätsì PL plural
fì·pätsì DEM these {noun} (singular)
fay·fätsì DEM PL these {noun plural}
tsa·pätsì DEM that {noun} (singular)
tsay·fätsì DEM PL those {noun] (plural)