fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

taronyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈta.ɾon.ju
'ìnglìsì: hunter
aysna'o: weapons / hunt
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·saronyu DU dual / dual numbers
pxe·saronyu TRI trial / trial number
ay·saronyu PL plural
fì·taronyu DEM these {noun} (singular)
fay·saronyu DEM PL these {noun plural}
tsa·taronyu DEM that {noun} (singular)
tsay·saronyu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

tìtaron hunting
taron hunt
sätaron hunt