fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

postì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): po.stɪ
'ìnglìsì: (forum/blog) post
aysna'o: loan words
tsim: naviteri.org (28 Nov 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fostì DU dual / dual numbers
pxe·fostì TRI trial / trial number
ay·fostì PL plural
fì·postì DEM these {noun} (singular)
fay·fostì DEM PL these {noun plural}
tsa·postì DEM that {noun} (singular)
tsay·fostì DEM PL those {noun] (plural)