fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tireafya'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔoplumps/b21459c6-0112-450d-804a-00f9261cdc08.mp3
'ìnglìsì: spirit path

hemlì'uviyä sìkenong

me·sireafya'o DU dual / dual numbers
pxe·sireafya'o TRI trial / trial number
ay·sireafya'o PL plural
fì·tireafya'o DEM these {noun} (singular)
fay·sireafya'o DEM PL these {noun plural}
tsa·tireafya'o DEM that {noun} (singular)
tsay·sireafya'o DEM PL those {noun] (plural)