fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zekwä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzɛk.wæ
'ìnglìsì: finger
digit
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zekwä DU dual / dual numbers
pxe·zekwä TRI trial / trial number
ay·zekwä PL plural
fì·zekwä DEM these {noun} (singular)
fay·zekwä DEM PL these {noun plural}
tsa·zekwä DEM that {noun} (singular)
tsay·zekwä DEM PL those {noun] (plural)