fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fayluta (relative pronouns)

lì'upam (IPA): faj.ˈlu.ta
'ìnglìsì: that
relative pronoun to reported speech of the verb plltxe
short for: faylì'ut a
tsim: (31 Aug 2011)
naviteri.org