fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

teylu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtɛj.lu
'ìnglìsì: beetle larva
aysna'o: fauna
tsim: Pandorapedia
www.pandorapedia.com

hemlì'uviyä sìkenong

me·seylu DU dual / dual numbers
pxe·seylu TRI trial / trial number
ay·seylu PL plural
fì·teylu DEM these {noun} (singular)
fay·seylu DEM PL these {noun plural}
tsa·teylu DEM that {noun} (singular)
tsay·seylu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong