fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

taw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): taw plumps/22444ada-5177-46b7-849c-2b6cfb3361d5.mp3
'ìnglìsì: sky
aysna'o: environment
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·saw DU dual / dual numbers
pxe·saw TRI trial / trial number
ay·saw PL plural
fì·taw DEM these {noun} (singular)
fay·saw DEM PL these {noun plural}
tsa·taw DEM that {noun} (singular)
tsay·saw DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong