fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsimplumps/2254f916-c04e-454d-af56-370c4cf2a304.mp3
'ìnglìsì: source
tsim: Frommer (28 Mar 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sim DU dual / dual numbers
pxe·sim TRI trial / trial number
ay·sim PL plural
fì·tsim DEM these {noun} (singular)
fay·sim DEM PL these {noun plural}
tsa·tsim DEM that {noun} (singular)
tsay·sim DEM PL those {noun] (plural)