fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìngay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈŋa.j plumps/464466eb-f6dd-44e1-8bd3-c65fb47d5816.mp3
'ìnglìsì: truth

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìngay DU dual / dual numbers
pxe·sìngay TRI trial / trial number
ay·sìngay PL plural
fì·tìngay DEM these {noun} (singular)
fay·sìngay DEM PL these {noun plural}
tsa·tìngay DEM that {noun} (singular)
tsay·sìngay DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

ngay true
nìngay truly