fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tute (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtu.tɛplumps/ba385f39-f4ac-4535-9734-18d0ac582fc2.mp3
'ìnglìsì: person
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sute DU dual / dual numbers
pxe·sute TRI trial / trial number
ay·sute PL plural
fì·tute DEM these {noun} (singular)
fay·sute DEM PL these {noun plural}
tsa·tute DEM that {noun} (singular)
tsay·sute DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong