fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Sweriye (substantive (noun))

lì'upam (IPA): swɛ.ɾi.jɛ
'ìnglìsì: Sweden
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (02.-03. Okt. 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sweriye DU dual / dual numbers
pxe·sweriye TRI trial / trial number
ay·sweriye PL plural
fì·sweriye DEM these {noun} (singular)
fay·sweriye DEM PL these {noun plural}
tsa·sweriye DEM that {noun} (singular)
tsay·sweriye DEM PL those {noun] (plural)