fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngop (verb, transitive)

lì'upam (IPA): ŋop
'ìnglìsì: create
tsim: Taronyu's Dictionary => Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

ng·am·op PST simple past
ng·ìm·op PST close past (just {verb}ed)
ng·ìy·op FUT close future (will {verb} soon)
ng·ay·op FUT future
ng·ol·op PFV perfective (finished)
ng·er·op IPFV imperfective (unfinished)
ng·iv·op SJV subjunctive (possibility mode)
ng·ei·op LAUD amelioration (favorable connotation)
ng·äng·op PEJ pejorative (negative connotation)

sìkenong