fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ohe (personal pronouns)

lì'upam (IPA): ˈo.hɛ plumps/6dd1eee2-720d-4958-8a35-76da34d85b4a.mp3
'ìnglìsì: I (deferential, ceremonial, honorific form)
tsim: Taronyu's Dictionary => Frommer

sìkenong