fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ohe (personal pronouns)

lì'upam (IPA): ˈo.hɛ
'ìnglìsì: I (deferential, ceremonial, honorific form)
tsim: Taronyu's Dictionary => Frommer

sìkenong