fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oe (personal pronouns)

lì'upam (IPA): ˈo.ɛ plumps/4c7af2e9-42c6-4f2b-bede-8e866e5f282e.mp3
'ìnglìsì: I (1st person singular)
tsim: Frommer / Taronyus Wörterbuch

hemlì'uviyä sìkenong

m·oe DU dual / dual numbers
px·oe TRI trial / trial number
ay·oe PL plural

sìkenong

lì'uä sna'o

oeyä my (possessive)