fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nawm (adjective)

lì'upam (IPA): nawm plumps/a330c0a6-f8e1-4687-a3bc-4774e8e78041.mp3
'ìnglìsì: great
noble
aysna'o: persons / description of persons, people sociology
tsim: Taronyu's Dictionary => Frommer

sìkenong