fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sìk (particle)

lì'upam (IPA): sɪk
'ìnglìsì: particle to end direct speech
'end of a quote'
'unquote'
tsim: en.wiktionary.org

lì'uä sna'o

san particle to start direct speech
beginning of a quote
'saying'