fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pongu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpo.ŋu plumps/836baca7-514a-484f-93d4-72775cfe62de.mp3
'ìnglìsì: group of people
party
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

hemlì'uviyä sìkenong

me·fongu DU dual / dual numbers
pxe·fongu TRI trial / trial number
ay·fongu PL plural
fì·pongu DEM these {noun} (singular)
fay·fongu DEM PL these {noun plural}
tsa·pongu DEM that {noun} (singular)
tsay·fongu DEM PL those {noun] (plural)