fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mikyun (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmik.jun
'ìnglìsì: ear
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's dictionary -> Survival Guide
Taronyu's dictionary -> James Cameron

hemlì'uviyä sìkenong

me·mikyun DU dual / dual numbers
pxe·mikyun TRI trial / trial number
ay·mikyun PL plural
fì·mikyun DEM these {noun} (singular)
fay·mikyun DEM PL these {noun plural}
tsa·mikyun DEM that {noun} (singular)
tsay·mikyun DEM PL those {noun] (plural)