fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

meuia (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mɛ.ˈu.i.a plumps/9e158168-8bfd-4788-9c48-67cfb4128b69.mp3
'ìnglìsì: honor
honour
tsim: Taronyu's Dictionary 9.656 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·meuia DU dual / dual numbers
pxe·meuia TRI trial / trial number
ay·meuia PL plural
fì·meuia DEM these {noun} (singular)
fay·meuia DEM PL these {noun plural}
tsa·meuia DEM that {noun} (singular)
tsay·meuia DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong