fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxeyey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼɛ.jɛj
'ìnglìsì: error
fault
mistake
tsim: Taronyu's Dictionary 9.75 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·keyey DU dual / dual numbers
pxe·keyey TRI trial / trial number
ay·keyey PL plural
fì·kxeyey DEM these {noun} (singular)
fay·keyey DEM PL these {noun plural}
tsa·kxeyey DEM that {noun} (singular)
tsay·keyey DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong