fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yìm (verb, transitive)

lì'upam (IPA): jɪm
'ìnglìsì: bind
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

y·am·ìm PST simple past
y·ìm·ìm PST close past (just {verb}ed)
y·ìy·ìm FUT close future (will {verb} soon)
y·ay·ìm FUT future
y·ol·ìm PFV perfective (finished)
y·er·ìm IPFV imperfective (unfinished)
y·iv·ìm SJV subjunctive (possibility mode)
y·eiy·ìm LAUD amelioration (favorable connotation)
y·äng·ìm PEJ pejorative (negative connotation)

sìkenong