fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zoplo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zop.ˈlo
'ìnglìsì: offence
insult
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zoplo DU dual / dual numbers
pxe·zoplo TRI trial / trial number
ay·zoplo PL plural
fì·zoplo DEM these {noun} (singular)
fay·zoplo DEM PL these {noun plural}
tsa·zoplo DEM that {noun} (singular)
tsay·zoplo DEM PL those {noun] (plural)