fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkawŋ
'ìnglìsì: evil
tsim: Taronyu's Dictionary 9.74 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkawng DU dual / dual numbers
pxe·sìkawng TRI trial / trial number
ay·sìkawng PL plural
fì·tìkawng DEM these {noun} (singular)
fay·sìkawng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkawng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkawng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong