fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

til (substantive (noun))

lì'upam (IPA): til
'ìnglìsì: joint
hinge

hemlì'uviyä sìkenong

me·sil DU dual / dual numbers
pxe·sil TRI trial / trial number
ay·sil PL plural
fì·til DEM these {noun} (singular)
fay·sil DEM PL these {noun plural}
tsa·til DEM that {noun} (singular)
tsay·sil DEM PL those {noun] (plural)