fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paytsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.͡tsim 
'ìnglìsì: water fountain
tsim: forum.learnnavi.org thedisneyblog.com (13 Nov 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faytsim DU dual / dual numbers
pxe·faytsim TRI trial / trial number
ay·faytsim PL plural
fì·paytsim DEM these {noun} (singular)
fay·faytsim DEM PL these {noun plural}
tsa·paytsim DEM that {noun} (singular)
tsay·faytsim DEM PL those {noun] (plural)