search for:

only exact match
search in:

nalutsa (proper noun)

pronunciation (IPA): na.lu.͡tsa 
English: Nalutsa
(whale-like Pandoran sea creature)
Topic groups: fauna
source: forum.learnnavi.org (22 May 2019)