fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sävll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈvlˌ 
'ìnglìsì: sign
indication
signal
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sävll DU dual / dual numbers
pxe·sävll TRI trial / trial number
ay·sävll PL plural
fì·sävll DEM these {noun} (singular)
fay·sävll DEM PL these {noun plural}
tsa·sävll DEM that {noun} (singular)
tsay·sävll DEM PL those {noun] (plural)