fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fyalì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfja.lɪ.ʔu 
'ìnglìsì: adverb
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fyalì'u DU dual / dual numbers
pxe·fyalì'u TRI trial / trial number
ay·fyalì'u PL plural
fì·fyalì'u DEM these {noun} (singular)
fay·fyalì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·fyalì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·fyalì'u DEM PL those {noun] (plural)