fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tekre (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtɛk.ɾɛ 
'ìnglìsì: skull
aysna'o: body / mind
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sekre DU dual / dual numbers
pxe·sekre TRI trial / trial number
ay·sekre PL plural
fì·tekre DEM these {noun} (singular)
fay·sekre DEM PL these {noun plural}
tsa·tekre DEM that {noun} (singular)
tsay·sekre DEM PL those {noun] (plural)